تقویم آموزشی
 • 20 شهريور ماه

  انتخاب واحد

 • 1 مهر ماه

  شروع نیمسال

 • 9 مهر ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 10 مهر ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 13 دي ماه

  پایان نیمسال

 • 23 دي ماه

  شروع امتحانات

پیام روز